Beleidsplan

Algemeen

Helder Lokaal is een politieke vereniging die is opgericht op 15 oktober 2020. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80617395. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN-nummer is 861737593.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Den Helder te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft de vereniging naar een open, democratische en duurzame Helderse samenleving met meer politieke beslissingsmacht voor inwoners.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
– regelmatig contacten te leggen met inwoners;
– inwoners actief bij de gemeentepolitiek te betrekken;
– het houden van openbare bijeenkomsten;
– een transparante werkwijze te hanteren;
– het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Den Helder en andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de verkiezingen van de gestelde kandidaten;
– het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
– het houden van ledenvergaderingen;
– alle andere geëigende en wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;

Alles in de ruimste zin des woords.

Waarvoor wij staan

Vanuit het doen van de vereniging staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Lokaal en onafhankelijk
Wij zijn een partij van, voor en door de inwoners van de gemeente Den Helder. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Een praktische aanpak van problemen
Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen. Onder het motto de buurt bestuurt.

De inwoners centraal
De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét de inwoners. Waarbij wij middels de huidige communicatiemiddelen de inwoners gelegenheid willen geven om ze te bevragen inzake onderwerpen die niet in het verkiezingsprogramma staan.

Bescherming van kwetsbare mensen
Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te ondersteunen.

Ruim baan voor ondernemers
Ondernemers zijn van groot belang voor Den Helder; ze moeten daarom volop de ruimte hebben om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Ondernemers moeten op een dienstverlenende houding van de gemeente kunnen rekenen.

Een duurzame gemeente
Wij willen duurzame energie de ruimte geven, mits dit ruimtelijk inpasbaar is en er voldoende draagvlak bij omwonenden is.

Een uitwerking van onze kernwaarden staan in het verkiezingsprogramma. Met name de gemeenteraadsfractie van Helder Lokaal tracht dit verkiezingsprogramma in de politieke arena ten uitvoer te brengen.

De leden

De leden vormen gezamenlijk Helder Lokaal. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de Statuten en het Huishoudelijk reglement bepaalde, heeft ieder lid het recht:
1. alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
2. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing van de gemeenteraad;
3. kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
4. kandidaat te staan voor commissies;
5. kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene vergadering over:
1. de organisatie en de reglementen;
2. het verkiezingsprogramma;
3. de financiën;

Het bestuur is er primair om:
1. de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
2. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
3. te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden;

Het bestuur heeft tenminste tot taak:
1. het bijeenroepen van de algemene vergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
2. het verzorgen van de communicatie met de leden en inwoners van de gemeente Den Helder;
3. zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten;
4. het maken van een functieomschrijving voor kandidaat gemeenteraadsleden en wethouders.

Het bestuur dient verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden.

Het oprichtingsbestuur wordt gevormd door:
Robert Klein, voorzitter;
Astrid de Vries-Bollebakker, secretaris;
Uwe Smit, penningmeester.

Het oprichtingsbestuur zal zodra er een concept huishoudelijk reglement is een algemene ledenvergadering uitschrijven. Zij zullen daarbij aftredend zijn en eventueel herkiesbaar.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere leden van Helder Lokaal krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. De vereniging kent geen personeel en keert derhalve geen salarissen uit

Financiën

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. de contributies van de leden;
2. de afdrachten van de raadsleden en wethouders die namens de vereniging aan het gemeentebestuur deelnemen;
3. de bijdragen van donateurs;
4. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
5. eventuele andere baten;

Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. Of indien in verband met de geldende coronamaatregelen een dergelijke bijeenkomst door de overheid is verboden. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
Gezien de recente datum van oprichting is er een voorlopig financieel jaarverslag. Deze zal aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd bij de eerste nog uit te schrijven algemene ledenvergadering.

Uitgeoefende activiteiten 2020

De activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd en de bijeenkomsten die in dat jaar zijn behouden behelzen onder meer het volgende:
– voorbereidingen om de partij op te richten;
– het laten verlijden van notariële oprichtingsakte waarin opgenomen de statuten;
– het actueel ontwerpen en online zetten van de website, om leden en anderen te informeren over onze standpunten en actuele zaken;
– bestuursvergaderingen;
– het ontwerpen van het concept huishoudelijk reglement:
– inlichten van de lokale pers inzake de oprichting en periodiek op de hoogte houden van de voortgang van de vereniging:
– polsen van mogelijke leden en kandidaat-gemeenteraadsleden
– tijdslijn bepalen van activiteiten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022;
– voorbereiden van de eerste algemene ledenvergadering.

Sluit je je ook aan bij de snelst groeiende politieke beweging?

Voor € 1,00 per maand ben je al supporter van (een) Helders Geluid!

Een Helder(s) geluid!

Helders Geluid

Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
contact@heldersgeluid.nl